@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

ลิงค์ ไฟล์ข้อมูล/แผนที่/...
กรุงเทพมหานคร
- BangkokCityplan
- CCTV สภาพการจราจรบนท้องถนนในเขตกรุงเทพฯ
- SHP KMZ GML GeoJSON ของพื้นที่กรุงเทพฯ
- ข้อมูลด้านสถิติสำหรับใช้สนับสนุนงานหรือโครงการ
- ข้อมูลด้านสถิติสำหรับใช้สนับสนุนงานหรือโครงการ
- ระบบให้บริการข้อมูลแผนที่ร่วม GIS Common Data
- สัญลักษณ์ชั้นข้อมูลสวยๆ ตามไปโหลดได้ที่
- สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
- สำนักระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ข้อมูลเรียลไทม์แสดงปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในคลอง อัตราการไหล สภาพอากาศ และระดับน้ำท่วมถนนและในอุโมงค์
- ป้ายหยุดรถประจำทาง ขสมก. Kmz
- ป้ายหยุดรถประจำทาง ขสมก. Txt
- สืบค้นเส้นทาง สายรถประจำทาง
เครื่องคิดเลขในตำนาน
- emulator casio #fx3600p ฟื้นคืนชีพเครื่องคิดเลขในตำนานของชาวช่างสำรวจ casio fx3600P
- emulator casio #fx9860G ฟื้นคืนชีพเครื่องคิดเลขในตำนานของชาวช่างสำรวจ casio fx9860
- คำนวณงานสำรวจ excel
แผนที่โบราณ
- แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.๑๒๔๙ (พ.ศ.๒๔๓๐)
- แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.๑๒๔๙ (พ.ศ.๒๔๓๐)
- แผนที่กรุงเทพ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙) ฉบับ นายวอน นายสอน
แผนที่ทางทะเล
- กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- แผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการประมง กรมประมง
- แผนที่แนวเขตทางทะเล / บันทึกข้อตกลง ตำแหน่งเส้นฐาน (Straight Baseline)
- แผนที่อาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone)
- OpenSeaMap - The free nautical chart
- แผนที่อาณาเขตทางทะเล Depth Contour
- แผนที่อาณาเขตทางทะเล The General Bathymetric Chart of the Oceans
- แผนที่ทางทะเล Boating App : Google Play
- แผนที่ทางทะเล Boating App :AppStore
- แผนที่ทางทะเล navionics
เชียงใหม่
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ Chiangmai
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ EWRM
- ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ จังหวัดเชียงใหม่ Flood
กรมที่ดิน
- LandsMaps : แอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน android
- LandsMaps : แอปพลิเคชันสำหรับการตรวจสอบตำแหน่ง และภาพแปลงที่ดิน ios
- ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
- ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดิน
คมนาคม
- cctv สภาพการจราจรบนทางหลวง กรมทางหลวง
- ระบบทะเบียนสายทาง กรมทางหลวง
- POI สถานที่สำคัญ
- แผนที่เส้นทางคมนาคม
- การจราจรทางทะเล
- การจราจรทางอากาศ
ทรัพยากรน้ำ
- ข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
- ข้อมูลน้ำท่วมภัยแล้ง ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
- แม่ข่าย WMS สารสนเทศทรพยากรน้ำ
- ระบบสารสนเทศ กรมทรัพยากรน้ำ
- RIDBig Data รายงานสถานการณ์น้ำ อ่างเก็บน้ำ ...ฯ
- ศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางน้ำ ของกรมเจ้าท่า
- Flash Flood Potential Index
- คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ
- ระบบติดตามสถานการณ์ฝน รายอำเภอ
- สถานการณ์น้ำประเทศไทย
- ข้อมูลตำแหน่งบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ แยกเป็นรายภาค
- ระบบจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ
- ระบบจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากร ows
- ระบบจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำ wfs
- เส้นความลึกแม่น้ำเจ้าพระยา จากปากน้ำโพสู่อ่าวไทย
- พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้ง อัปเดท พ.ศ.๒๕๖๐ shp gdb
- พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากในเขตเกษตรกรน้ำฝน ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม ๒๕๖๒ (Shapefile)
- พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตเกษตรน้ำฝน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ทั้งประเทศ (Shapefile)
GISTDA
- COASTAL Radar Station ข้อมูลตรวจวัดกระแสน้ำ ข้อมูลตรวจวัดคลื่น ข้อมูลตรวจวัดลม กล้องเรียลไทม์
- Drought Mapping พื้นที่เสี่ยงภาวะความแห้ง
- G-MOS (ระบบผลิตแผนที่กลางแบบออนไลน์) โดย จิสด้า GISTDA
- Thailand Drought Monitoring System
- Thaland Fire Monitoring System
- ข้อมูลแผนที่ลุ่มน้ำบางปะกง .shp ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี
- ข้อมูลภาพจากดาวเทียมกลุ่ม Earth Observation Satellite เช่น Noaa, Terra/Aqua, Suomi-NPP ..
- ค้นหารูปแปลงที่ดิน ทางเลือก
- ใครทำ อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร หากเกี่ยวข้องกับป่าติดตามที่นี่
- ติดตามไฟป่า
- บริการโหลดภาพดาวเทียมไทยโชต ฟรี !!
- ฟาร์ม
- ระบบการติดตามสถานการณ์แหล่งน้ำ
- ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร agonline
- ระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร GIS AGRO 4.0
- ระบบแผนที่ติดตามพื้นที่น้ำท่วมจากข้อมูลดาวเทียม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- แผนที่ #EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- แผนที่ #EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- แผนที่ #EEC ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก wms
ทรัพยากรป่าไม้
- พิทักษ์ไพร ใครทำ อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร หากเกี่ยวข้องกับป่าติดตามที่ "พิทักษ์ไพร"
- Landuse การใช้ประโยชน์ที่ดิน kmz
- LDD Soil Guide แอปพลิเคชั่นข้อมูลลักษณะ คุณสมบัติของดิน
- ระบบเตือนภัยธรรมชาติ
- ระบบนำเสนอแผนที่ชุดดิน มาตราส่วน 1: 25,000
- ระบบบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
- ระบบให้บริการ Thailand's Connectivity Map
NGIS Portal
- NGIS Portal
- NGIS Portal : WFS
- NGIS Portal : WMS
สปก.
- สปก SONGSUK ONLINE เวอร์ชัน 1.0
- สปก SONGSUK ONLINE เวอร์ชัน 2.0
- สปก ตรวจสอบรายชื่อเกษตรกร
web/app ของหน่วยงาน
- DSIMAP กรมสอบสวนคดีพิเศษ
- ระบบโครงข่ายสถานีรังวัดสัญญาณดาวเทียม GNSS แบบอัตโนมัติ
- ศูนย์บริการข้อมูลทางแผนที่ (Map Information Service Center) กรมแผนที่ทหาร
- ระบบบริการข้อมูลแผนที่กรมส่งเสริมการเกษคร
- ระบบภูมิสารสนเทศกลางของกรมโยธิการและผังเมือง (ONE DPT)
- ตำแหน่งที่ตั้งโครงการของ #การเคหะแห่งชาติ ทั่วประเทศ บ้านว่างพร้อมขายและอาคารให้เช่า
- สืบค้นผังเมืองรวม ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)
- รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย
- ระบบภูมิสารสนเทศข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์เรียนรู้
แผนที่ธรณีวิทยา
- แผนที่ธรณีวิทยา (new) 200 geologic maps from around the world ...
- แผนที่ธรณีวิทยา (old) 200 geologic maps from around the world …
other
- Portable_Basemap_Server 3.1 เพิ่ม Google Maps Terrain
- Portable_Basemap_Server 3.1 วิธีใช้งาน

- Tile Server (XYZ) Satellite ของ google ใช้งานร่วมกับ #Qgis
- Tile Server (XYZ) Roadmap ของ google ใช้งานร่วมกับ #Qgis
- Tile Server (XYZ) Terrain ของ google ใช้งานร่วมกับ #Qgis

- Open Street Map Export บันทึกข้อมูลแผนที่ OSM และเพื่อนำไปสร้าง shapefile ด้วย QGIS (.osm -> .shp)

- SRTM 90m Digital Elevation (5x5 Degrees)
- SRTM 90m Digital Elevation (5x5 Degrees) thailand
- ข้อมูลถนนในประเทศไทย รูปแบบไฟล์ CAD
- ข้อมูล POI จากโปรแกรมนำทางนำมาแปลงเป็นไฟล์ KML
- ข้อมูลและแผนที่ #ทรัพยากรธรณี ของไทย
- ตำแหน่งที่ตั้งเขื่อน อ่างเก็บน้ำ บนลุ่มน้ำโขง
- แหล่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานด้านจีไอเอส 1
- แหล่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานด้านจีไอเอส 2
- แหล่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานด้านจีไอเอส 3
- ตำแหน่งสนามบินนานาชาติ (shp)
- ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน...ทั่วประเทศ
- แผนที่ค่าหมุดระดับ/ค่าระดับแนวคันกั้นน้ำ/ค่าระดับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
- แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน แบบ print out / export ผ่านโปรแกรมจีไอเอส
- แผนที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน แบบหมายสี พล็อตตำแหน่ง + ข้อความบนแผนที่ชุด L7018
- หมุดหลักฐานแบบ QR Code ของ #กรมชลประทาน
- กริดยูทีเอ็ม อ้างอิง WGS84 เปิดใช้งานบน google earth (kmz)
- กริดยูทีเอ็ม อ้างอิง WGS84 เปิดใช้งานบน google earth (link)
- แปลงค่าพิกัด lat long UTM (doc)
- แปลงค่าพิกัด lat long UTM (tools)
- ดาวน์โหลดแผนที่/ภาพถ่ายดาวเทียมด้วย #SASPlanet 2019
- "ข้อมูลจุดความร้อน ไฟป่า" ทั่วโลก Active Fire Data อนุญาตให้ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ kml , shp , csv
- Heightmapper is an interactive grayscale heightmap browser
- ข้อมูลสถิติอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม แสดงผลทั้งแบบกราฟและตารางข้อมูล สามารถเลือกแสดงข้อมูลเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
- ภาพถ่ายดาวเทียมแบบย้อนเวลา #WMTS Layer
- วงโคจรมีดาวเทียม
- สำรวจระยะไกล ผ่านภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel Explorer
- Landsat Missions
- The National Map
- The National Map - Service Endpoints
- landsatexplorer
- Sentinel Playground
- sentinel2explorer
- การจราจรทางทะเล marinetraffic
- ArcGIS REST Services Directory
- sampleserver6.arcgisonline.com
MAPS.ME
- MAPS.ME : Free offline maps แผนที่แบบออฟไลน์เรียกใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต android
- MAPS.ME : Free offline maps แผนที่แบบออฟไลน์เรียกใช้งานโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ios

- ศัพท์แผนที่อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อ้างอิงจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษคือ Glossaryof Mapping, Charing and Geodetic Terms.แผนที่ภูมิประเทศ
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L509 1:250000
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L708 1:50000
- ป่าไม้ถาวรตามมติฯ "นครชัยบุรินทร์ "
- แผนที่ภูมิประเทศ ชุด L501 AIR 1:250000
สารบัญแผนที่ index map
- สารบัญแผนที่ภูมิประเทศ 1:50000 (.shp)
- สารบัญแผนที่ภูมิประเทศ 1:50000 (.kml)
- สารบัญแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
แผนที่ทางทะเล chart
- แผนที่ทางทะเล (.ecw)
- แผนที่ทางทะเล (.pdf)
- แผนที่ทางทะเล chart
- Tactical Pilotage Chart Series-World
แผนที่โบราณ
- แผนที่กรุงเทพ จ.ศ.๑๒๔๙ (พ.ศ.๒๔๓๐)
- แผนที่กรุงเทพ ฝั่งธนบุรี จ.ศ.๑๒๔๙ (พ.ศ.๒๔๓๐)
- แผนที่กรุงเทพ ร.ศ.๑๑๕ (พ.ศ.๒๔๓๙)
ฉบับนายสอน นายวอน
ตำแหน่งสถานที่สำคัญ POI
- หน่วยงานด้านสาธารณะสุข แหล่งชุมชน ศาสนสถาน
--------------
- ที่ลาดชันเฉลี่ยเกิน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แยกรายจังหวัด