@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

Card image cap
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

         ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดินช่วยให้เราสามารถตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน ข้อมูลทะเบียนที่ดิน เครื่่องหมายที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ รูปร่างแปลงที่ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบของแปลงที่ดิน ... และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในหลายบริบท ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานต่างๆ ทั้งด้านงานทะเบียนที่ดินและงานรังวัดที่ดิน ..ฯ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณที่ช่วยทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว แม้นั่งอยูุ่ที่บ้านก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้หากสนใจต้องการใช้งาน ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน สามารถเข้าใจงานที่เว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp หรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น แลนด์แมปส์ (LandsMaps) สามารถดาวน์โหลดที่
Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=th.or.ega.ad.dolwms
iOS : https://itunes.apple.com/th/app/landsmaps/id1021516756?mt=8

Card image cap


สำหรับท่านที่ต้องการใช้งานร่วมกับโปรแกรม ArcMap Qgis ... หรือ Ltax3000 สามารถใช้ Url ตามภาพด้านบนเชื่อมต่อกับระบบ web map service wms ได้นะครับ

Youtube Channel