@ThaiValuer ข้อมูลข่าวสารด้านแผนที่ ... อสังหาริมทรัพย์ ... ฯ

Card image cap

ข้อมูลแผนที่ลุ่มน้ำบางปะกง

ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ประกอบด้วยชั้นข้อมูล ขอบเขตการปกครอง พื้นที่ลุ่มน้ำ การใช้ประโยชน์ที่ดิน เส้นทางน้ำ อ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม ตำแหน่งหมู่บ้าน แบบจำลองความสูงภูมิประเทศ (DEM)...
ขอบเขตการปกครอง admin
ลุ่มน้ำ basin
ทางน้ำ hydro
การใช้ประโยชน์ที่ดิน landuse
ขอบเขตเทศบาล municipal
อ่างเก็บน้ำ reservoir
เส้นทางการคมนาคม transportation
ตำแหน่งหมู่บ้าน village
แหล่งน้ำ waterresource

อ่านเพิ่มเติม →

ภาพถ่ายน้ำท่วมกับระดับความสูงของน้ำในแต่ละชุมชน


         เป็นที่น่าเสียดายที่ภาพถ่ายจากสมาร์ทโฟนที่เปิดระบบระบุตำแหน่งแล้วมีข้อมูลตำแหน่งของภาพถ่ายฝังอยู่กับภาพนั้นๆ เมื่อถูกแช์ผ่าน facebook หรือ line ข้อมูลค่าพิกัดตำแหน่งที่ถ่ายภาพ(Geotags)ถูกโปรแกรมสั่งลบข้อมูลออก หลังจากลบข้อมูลแล้วระบบจึงจะอนุญาตให้แสดงภาพที่แชร์ ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ป้องกันการตามรอยของผู้ไม่ประสงค์ดี ซึ่งก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น ในสถานการที่ต้องประสบภัยธรรมชาติเราจึงทำได้แค่การแชร์สภาพที่เกิดเหตุไม่สามารถระบุตำแหน่งแนบไปกับภาพถ่ายนั้นๆ ได้ แต่ภาพที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำของกล้องหรือ SD card ยังคงมีข้อมูลอยู่ครบ ดูตามภาพประกอบ จะเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอในการนำมาต่อยอดใช้งานร่วมกับโปรแกรมด้าน จีไอเอส ได้

อ่านเพิ่มเติม →
Card image cap
ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการสำรวจความเสียหายหลังน้ำลด(อุบลราชธานี)

        ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ได้โดยการใช้โปรแกรม SASplanet ดาวน์โหลดภาพจาก Google และบันทึกเก็บไว้ในรูปแบบ ECW ไฟล์ kml ได้มาจาก ศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
และ ระบบสารสนเทศสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ช่วยเหลือ และหลีกเลี่ยง ภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี พศ. 2562
---------------------------------------
ภาพดาวเทียมระวาง 5839I ดาวน์โหลด
ภาพดาวเทียมระวาง 5839II ดาวน์โหลด

อ่านเพิ่มเติม →
Card image cap
ข้อมูลแผนที่ของกรมแผนที่ทหาร Map Explorer

         ปัญหาของผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ที่ประสบในเบื้องต้นส่วนใหญ่คือการขาดแคลนแผนที่ อันสืบเนื่องมาจากแต่ละหน่วยงานมีระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติ รวมถึงมาตราการเพื่อรักษาเอกสารราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ทำให้การเข้าถึงแผนที่เป็นไปอย่างยากลำบาก แม้ภายหลังเมื่อโลกมีดาวเทียมมาส่องเก็บรายละเอียดความถูกต้องระดับเซนติเมตรแล้วก็ตาม ซึ่งในระยะแรกๆ การเข้าถึงแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงสามารถกระทำได้แค่กลุ่มคนบางกล่ม ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณุปการเป็นไปอย่างล่าช้า เพราะต้องเสียเวลาเพื่อทำการสำรวจเก็บรายละเอียดใหม่ทั้งหมด วันนี้เราได้เห็นหน่วยงานภาครัฐออกมาเผยแพร่แผนที่ และภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้รู้สึกได้ว่า กว่าจะถึงวันนี้ต้องใช้เวลารอคอยยาวนานเหลือเกิน แต่ก็มาถึงวันนี้จนได้

อ่านเพิ่มเติม →
Card image cap
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

         ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดินช่วยให้เราสามารถตรวจสอบ ค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน ข้อมูลทะเบียนที่ดิน เครื่่องหมายที่ดิน ที่ตั้งสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์ รูปร่างแปลงที่ดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบของแปลงที่ดิน ... และเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในหลายบริบท ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน รวมทั้งพัฒนาระบบงานต่างๆ ทั้งด้านงานทะเบียนที่ดินและงานรังวัดที่ดิน ..ฯ เพื่อยกระดับการให้บริการให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่มาขอรับบริการได้อย่างดีเยี่ยม ขอขอบคุณที่ช่วยทำให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว แม้นั่งอยูุ่ที่บ้านก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้หากสนใจต้องการใช้งาน ระบบค้นหารูปแปลงที่ดินของกรมที่ดิน สามารถเข้าใจงานที่เว็บไซต์ http://dolwms.dol.go.th/tvwebp หรือใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น แลนด์แมปส์ (LandsMaps) สามารถดาวน์โหลดที่

อ่านเพิ่มเติม →
Youtube Channel